Posted in การเงิน

ลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook รอรับเงิน 15,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย 6 ขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปฯ Farmbook ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม-รายเดิมเท่านั้น กระทรวงการคลังอ…

Continue Reading...